Umbono WoMhleli (Editor's Comment)

Abesilisa bathi uyabacasula lo mnqwazi!

BAPHELILE yinsini abantu abaningi ngodaba oluvele ezinkundleni zokuxhumana, nalapho abesilisa abansundu bebezwakalisa khona indlela abangawufuni ngayo umnqwazo osesitayeleni kulezi zinsuku, owaziwa nge-bonnet.

Isikhathi esiningi, i-bonnet ifakwa abantu besifazane uma sebelala, ukuvikela izinwele zabo zingahliphizeki uma ziqhiniwe noma zenziwe izitayela ezithize.

Ngokusho kwabesilisa, i-bonnet yenza abantu babo besifazane babukeke njengabantu besifazane basemandulo ababeyizigqila zabelungu (slaves). Bathi akuyona neze into okumele ngabe ithwalwa abantu besifazane abansundu. Abanye bakhale ngokuthi lesi sigqoko senza umuntu wesifazane abukeke njengesalukazi sasenkonzweni. Kwaba khona nabanye abaphawule ngokuthi sekukaningi bebona abantu besifazane bezithwele lezi zigqoko phakathi edolobheni nakuma-malls.

Abesifazane abebephawula ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba, bathe azinalutho lezi zigqoko, inqobo nje uma uzosithwala endlini kuphela, ungabonakali usutanasa naso ezitaladini. Bakusho lokhu ngoba bevumelana neningi ebelithi ama-bonnet awokuthwala endlini uma ugeza, uma ulala noma usebenza endlini ukuze uvikele izinwele zakho.

Engivumelana nakho kule nkulumo yikho okuthi lezi zigqoko kungakuhle singazithwali ngaphandle kwase magcekeni asemakhaya ethu.

Lokhu kokuthi ama-bonnet asenza sibukeke kanjani thina bantu besifazane – cha, kukumuntu nomuntu ukubona. Ngeke ngiphawule kakhulu kukona ngaphandle kokuhleka nje izinto ezishiwo abantu besilisa bese ngiyadlula!

Kuze kube ngokuzayo…
Mbali
(ISITHOMBE – WWW.SHEIN.COM)