Bajabulela ukubuya kwama-Richmond Hustlers’ Awards

ASHAYA ibuya okwesithathu ama-Richmond Hustlers’ Awards (#RHA).

Abasunguli balama-Awards okungo Mnu Mboniswa Kunene kanye no Mnu Siyabonga Gigaba base-Richmond bathi inhlosongqangi yawo ukuthi kuklonyeliswe amaphanta enze kahle kuleyo mikhakha agxile kuyona,  nokuthi angaziboni evalelwe ngaphandle.

Kulama Awards zilishumi nanhlanu (15) izindondo ezikhishwayo, zikhonyeliswe labo abanqobile. Ama-Richmond Hustlers’ Awards aqale ngo 2020 kanti labo asebeke bahlomula kuwona lama-Awards abawuvali umlomo, bathi kubalekelele kakhulu njengoba sebaziwa nayi KwaZulu-Natal yonke.

Okunye okujabulisa abasunguli bawo ukwenyuka kwesibalo sabangenele, sisuka ku-119 siya ku-690, okukhombisa uxhaso lwabantu olunyukayo nokuthi abantu bayakholelwa kulezi zindondo.

Uma unesifiso sokungenela lama- Awards, ungaya ku-Facebook useshe ngo: Richmond Hustlers’ Awards, noma usebenzise i-hashtag, # RHA. (ISITHOMBE SITHUNYELWE)