Amanye amalungelo ayasibulala isizwe

KUYADUMAZA ukubona indlela izingane ezisakhulayo ezingasenandaba ngayo nokuhlonipha abantu abadala.

Isibonelo sokuqala nje, uma ugibele ibhasi kwakuba yihlazo elibi sisebancane ukuthi uyingane uhlale esihlalweni umuntu omdala ame uma ibhasi ligcwele. Wawusukuma uqhashe, umdedele umuntu omdala ahlale bese ekuphathela izikhwama sezincwadi zakho.

Namhlanje akusekho lokho. Ufica ezinye izingane zihleli phansi, abantu abadala bemile ebhasini. Uma uzibuza, ezinye zivele zikutshele emehlweni ukuthi nami ngikhokhile ngakho ngeke ngime.

Esinye isibonelo esokuphendula umuntu omdala ngendelelo uma ekhuluma nemuntu omusha. Uze ushaywe amahloni uma ubukele indlela ezinye izingane ezibadelela ngayo abazali bazo. Ezinye uzifica zimatasa zicofa izingcingo zingenandaba nawe, zingavumi noma uzibingelela.

Ziningi nezinye izibonelo engingazibeka lapha ezitshengisa ngokusobala ukuthi inhlonipho ayisekho neze kwezinye izingane esizikhulisayo.

Ngokubona kwami umthelela omkhulu walokhu amalungelo (rights) izingane esezinawo lapha eNingizimu Africa. Lamalungelo yiwo enza ukuthi izingane zichachaze emakhanda ethu sibadala.

Yiwo futhi lamalungelo enza ukuthi uma uyisikaza ingane uma yonile, ivele ikutshele emehlweni ukuthi izoya emaphoyiseni iyokubophisa ngoba iyazi ukuthi umthetho uyayivuna, uthi izingane azisashaywa emakhaya nasezikoleni.

Kazi kuyogcinaphi uma kunje ezweni…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *