Kunezinguquko ezizayo ngama-meter kagesi

SEKUYAQALWA kukhunjuzwa labo abasebenzisa ugesi wekhadi ukuthi kusukela emva komhlaka 24 November 2024, ama-meter kagesi angabuyekeziwe (updated), ngeke esawathatha ama-voucher okufaka ugesi.

Lokhu kuza emva kwesitatimende esakhishwa inkampani kagesi u-ESKOM ngo 2021 lapho yasho khona ukuthi ngo 2024, i-software okuyiyona eyenza lonke uhlobo lwama-meter kagesi ukuthi lusebenze, izophelelwa yisikhathi.

Ngokusho kwabakwa-ESKOM, ukubuyekezwa kwale-software kumahhala kanti amakhasimende azolekelelwa uma ehlangabezana nezinkinga.

Ngo-August 2022, i-City of Cape Town yamemezela ukuthi isikwazile ukubuyekeza ama-meter angaphezulu kuka 170 000 kwangu 570 000 afakwe emizini yezakhamizi zakuleli dolobha.

Edolobheni lase Kapa, amakhasimende kagesi aseqalile ukuthola izeluleko (instructions) okumele azilandele ukuze abuyekeze i-software kuma-meter azo.

Kubhekeke ukuthi nabanye oMasipala baqalise ngohlelo lokuqwashisa izakhamizi ngaloluhlelo kuze kushaye u November 2024.

Kuxwayiswa umphakathi ukuba ungavumeli noma ubani othi uzobheka i-meter ukuthi angene uma engasiphethe isigqebhezane namaphepha aqinisekisa ukuthi ugunyazwe uMasipala ukuthi azokwenza lo msebenzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *