Uzojikeleza izwe umdlalo okhuluma ngobandlululo

KUHLOSWE ukuthi ugcine ufikile nase Thekwini umdlalo weshashalazi obizwa ngokuthi yi-Interrogation Room, okhuluma ngesihluku amabhunu ayesitshengisa abantu abansundu ngesikhathi lelizwe lisabuswa ngaphansi kuka hulumeni wobandlululo.

Ngokusho komdidiyeli walo mdlalo uMnu Zwelibanzi Sibiya inhloso yabo ukufundisa intsha ngokwakwenzeka ngesikhathi iNingizimu Africa isengaphansi kwengcindezi. “Kumele intsha yazi lapho lelizwe elisuka khona, yazi ngokuhlukunyezwa kwabansundu ukuze babe nolwazi lokuthi inkululeko yalelizwe yatholwa kanzima.”

I-Interrogation Room ibhalwe u-Refiloe Nkomo kanti ijikeleza lonke lelizwe njengoba iqale e-State Theatre ePitoli ngonyaka odlule. Ngo-April 2023 izobe idlalwa bukhona eNcome Museum eNquthu ngosuku i-Freedom Day. Emva kwalokho, izoya eSoweto Theatre phambi kokuba iye eDurban Playhouse eThekwini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *