Muhle umsebenzi owenziwayo ngeKhayelihle High School

IKHAYELIHLE High School yisikole esise Pitela eMbumbulu esinomlando omuhle njengoba kwafunda abantu abavelele kusona abafana noThandi Mseleku ongumculi we-jazz odume umhlaba wonke, uMthunzi Namba, ongomunye wabasunguli bekwaya ye-gospel eyintandokazi, i-Joyous Celebrations, nabanye abaningi. 

Yingakho umphakathi wakule ndawo ukujabulela kakhulu ukubona lesi sikole sithuthukiswa ngohlobo olungakaze lubonwe njengoba silungiswa ngaphakathi nangaphandle, sipendwa, kulungiswa uphahla, amawindi nogesi, kwambiwa ne-borehole yamanzi.

Ngokusho kwalowo ohola loluhlelo (project leader) uMnu Ntokozo Nxumalo obuye abe yi-Learner Support Agent kulesi sikole, izingxoxo zokulungiswa kwe Khayelihle zaqala ngo-August 2021. “Ngaqala izingxoxo zami no-Humanitarian Aid SA okuwuphiko olungaphansi kwe-The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, ngabachazela izinkinga ezikhona ezibhekene nalesi sikole.

“Obekungikhathaza kakhulu ngesimo salesi sikole ukubona izinto eziningi ebezingasebenzi kusona nokukhahlamezeka kwaso.”

UMnu Nxumalo uyasho ukuthi uxhaso lwalo msebenzi luqhamuke ezinhlakeni eziningi. “Ngisebenzisane nezinhlangano ezingenzi-nzuzo ezifana nabo o-Humanitarian Aid. Ucingo lokubiyela isikole lona luxhaswe uMnyango wezeMfundo.”

Ngokusho kuka Mnu Nxumalo, bonke abantu abathintekayo bakuthakasela kakhulu ukubona izinguquko ezenzekayo esikoleni sabo. “Konke obekungalungile kuyalungiswa manje eKhayelihle. Izindlu zangasese, ebezinephunga elibi, seziyalungiswa.

Amagumbi okufundela abengenayo iminyango namawindi, kuyafakwa konke lokho. Yingakho othisha bebonga benconcoza ngoba bayabona manje ukuthi bazofundisa ngokukhululeka endaweni ehlanzekile nethuthukile.

“Bashilo futhi ukuthi njengoba sesikuleli zinga eliphezulu kanjena isikole, sizonyuka isibalo sabafundi kwazise sike sehla kakhulu eminyakeni emibalwa eyedlule.

“Nabafundi bayasho ukuthi ukulungiswa kwesikole sabo kubenza bakulangazelele manje ukuya esikoleni ngoba bayazi ukuthi sesisihle futhi sesiphephile. Ikakhulukazi abafundi besifazane, sebeyasho manje ukuthi sebezoya ngokukhululeka ezindlini zangasese ngoba ziyakhanya, zinuka kahle futhi ziphephile. Nezifo abebezithola kuzona, ngeke besaba nazo ngoba kunenhlanzeko manje.

“Umphakathi nawo usuyaziqhenya ngokubona lesi sikole siguquka siba sezingeni eliphezulu kangaka, okwenza indawo yabo ithuthuke.”

QAPHELA: IZICELO ZOKUFUNDA EKHAYELIHLE HIGH SCHOOL NGO-2024 ZIZOVULWA KUSUKELA NGOMHLAKA 08 MAY 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *