Bayayijabulela imishini yokudlala esemagcekeni esikole

ISIKOLE Indlandlama Combined Primary School engase Madundube sihlomule ngoxhaso lwezinto zokudlala ezilekelela abantwana besikole ukuthi banyakazise imizimba yabo uma besesikoleni.

Ngokusho kuka Thishanhloko uMnu V. Mbambo, lolu xhaso luvela kudokotela onezindlu zokusebenzela eSiphingo. “Ngenxa yokusebenzisana okuhle okuphakathi kuka Dkt M. Mzukwa kanye nothisha besikole sethu, uDkt Mzukwa ubehlale ebabuza ukuthi yini angayenzela isikole njengoba ebuye ahambele amazwe angaphandle, okumenza ahlangane nabantu abanhlobonhlobo abangaba wusizo ekuxhaseni isikole.

“Emva kokuludingida kabanzi loludaba, wabe esesitshela ukuthi uzosilethela imishini yokudlala yabantwana. Kwaya ngamagama enkehli njengoba ngasekupheleni kuka 2020, yalethwa esikoleni, yafakwa.”

UThishanhloko Mbambo uyasho ukuthi abantwana besikole bayithanda kakhulu lemishini, kanti njalo uma kuyikhefu (break) esikoleni, abanye ubathola begibele kuyona, bedlala.

“Siyambonga u Dkt Mzukwa ngoba lokhu sekwenze ukuthi izingane zibe nento eziyenzayo ngesikhathi sekhefu. Kanti kuyiqiniso elimsulwa futhi ukuthi umqondo womntwana usebenza kangcono uma ezobuye adlale. Nomntwana ongakujwayele ukuhlanganyela nezinye izingane uyake akhululeka uma sekudlalwa. Ngakho siyawubona umehluko omkhulu owenzekile selokhu kwafakwa lemishini yokudlala esikoleni sethu. Sibonga kakhulu ku Dkt Mzukwa ngokusikhumbula, asixhase ngale mishini uwusizo olukhulu kangaka.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *