Uphethe imfihlo yomlando uMfihlakalo

UMFIHLAKALO Ndwandwe (31), ongumbhali wezincwadi zezindawo ezinemilando, uthi kubalulekile ukuthi wonke umuntu ayazi imvelaphi yakhe futhi kube namabhuku lapho imindeni izobhala khona imilando yayo (genealogy books) ukuze igcinelwe izizukulwane ezizayo. 

UMfihlakalo odabuka eKing DinuZulu, uneziqu emkhakheni wezolimo. Ubuye asebenze ukuhambisa izivakashi ezindaweni ezinomlando (tour guide). 

Incwadi yakhe yokuqala wayibhala ngo 2006 nokho wangayiqeda. Ngonyaka u 2021, wabhala incwadi esihloko sithi, KwaBulawayo, ekhuluma ngesigodlo seNkosi uShaka, yona eshicilelwe ngonyaka odlule. 

UMfihlakalo uchazile ukuthi incwadi ethi, KwaBulawayo, ilandisa kabanzi ngesizathu esenza iLembe lishiye isigodlo saKwaBulawayo eShowe, lihambe liyokwakha KwaDukuza eStanger. Le ncwadi uthi ithandwa kakhulu kanti ithengwa ikakhulukazi izivakashi ezivela kwamanye amazwe njengoba ibhalwe ngesingisi.

Echaza ukuthi kungani ethanda ukubhala ngezindawo zasemakhaya ezinomlando uthe, “Ngiyazithanda kakhulu izindawo zasemakhaya ngoba zinginika ukuthula. Ngeshwa, iningi lalezi zindawo azinakiwe. Kuyisifiso sami ukuthi  zigcineke, zihehe izivakashi ukuze kukhule umnotho wazo.” 

Ukuvezile ukuthi njengamanje ubhala incwadi esihloko sithi, Battle Of The Hills, yona ekhuluma ngeqhaza lendawo yase Showe ngezikhathi zempi kaZulu namaNgisi ngo-1879. Uthe yona izophuma maduze kanti izoba yi-e-book, okuchaza ukuthi izotholakala ngobuchwepheshe be-internet kuphela. Enye incwadi anesifiso sokuthi ishicilelwe ngonyaka ozayo ile ethi, Ngigadle Zephuka, yona ekhuluma ngobuqhawe bamabutho kaZulu. 

Uthe inhloso yokubhala ngesiZulu nesingisi yingoba efisa ukuyisa umlando kaZulu emazweni omhlaba ukuze abantu bazi ngawo kanye nobuqhawe bamaZulu. “Umlando wethu kufanele bawutshelwe yithina, hhayi abacindezeli.”

UMfihlakalo ube esecela isizwe ukuthi simxhase ngokuthenga izincwadi azibhalayo.  “Muningi umsebenzi engiqale ngiwenze uma ngilungiselela ukubhala incwadi.

“Ngibuye ngivakashele izindawo engibhala ngazo, ngithathe izithombe, ngibuze nabantu bakuleyo ndawo.  Ngiyake ngidumale nokho ngoba isikhathi esiningi, abantu ababi nalo ulwazi olugcwele ngaleyo ndawo abasuke behleli kuyona.”

Uveze nokuthi ubuye angabi namandla okushicilela izincwadi zakhe ngenxa yokushoda kwemali. “Kwesinye isikhathi angikwazi nokufinyelela ezindaweni engisuke ngizihlosile ngoba zisuke zikude kakhulu.” 

UMfihlakalo ube esecebisa labo abanothando lokubhala ngokuthi kufanele bazifundise kabanzi ngalokhu abafisa ukubhala ngakho, babhale kahle ngesineke, bangajahi ukuqeda. “Ngiyabacela abantu bakithi ukuthi belule isandla, bangisize ngoba ziningi izincwadi engifisa ukuzibhala kodwa kunzima uma ingekho imali yokuzishicilela.”

 Incwadi ethi, KwaBulawayo, itholakala ngo R150. 

 Incwadi ethi, Battle Of The Hills itholakala ngo R100. 

 Ofisa ukumxhasa noma ukuthenga enye yezincwadi, angaxhumana no Mfihlakalo ku: 072 4666 259.

 Facebook: New content writings with Mfihlakalo.

UDABA LUBHALWE U NOMCEBO NGEMA (ULUSHO NEWS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *