Kuthe abamudle bamfele u-SASSA!

BADINWE bahluleka nawukukhuluma omama bezingane, omkhulu, ogogo nabakhubazekile njengoba bengaziholanga ngesikhathi izibonelelo zabo zikahulumeni ngasekuqaleni kuka-November 2022.

Lokhu kuza emva kokuba inhlangano ebhekele izimpesheni i-South African Social Security Agency (SASSA) ne-South African Post Office (SAPO) behlangabezane nezinkinga ezidale ukuthi amakhulu ezinkulungwane zabantu zingawutholi umholo wazo ngesikhathi.

Omunye uMama obe yisisulu sale nkinga obeyohola eRichmond, ubuye elambatha, ethwele izandla ekhanda, engazi ukuthi uzothatha ini ayihlanganise nani. “Uyazi ngempela angazi ukuthi kwenzakalani. Ngihlale phambi komshini wemali (ATM) laze lashona ilanga, ngilokhu ngizindela ngithi izophuma imali, kodwa yangaphuma. Kuze kwahwalala ngabona ukuthi angibuyele ekhaya, ayikho lento. Manje lento isingidalele izikweletu ngoba sengiboleke imali yokugibela kubantu abaningi.”

UMkhulu wase Mid Illovo uthi naye ungomunye walabo abehlelwe yilo mshophi. “Ngithathe imali yabantu ngoba ngithembe ukuthi ngizobuya nayo ntambama ngiyikhokhe. Uma sengithi ngiyacofa, umshini wemali wamane waveza ukuthi kunenkinga. Lokhu kungikhathaze kakhulu ngoba le mali iyona engiphila ngayo nomndeni wami. Sidumele kakhulu ngalokhu okwenziwe u-SASSA kithina.”

Abanye abantu iphephandaba elikhulume nabo bathe baye bephindelela izinsukwana, belokhu beyobheka ukuthi imali iyaphuma noma cha. Bathi abanye bayitholile kodwa abanye kuze kwaphela iviki lonke ngaphambi kokuthi bayithole. Abanye bakhale ngokuphoxeka abahlangabezane nakho ezitolo ze-grosa njengoba baphoqeleke ukuthi bashiye izidlo abazithathile ngenxa yokungasabeli kwamakhadi abo okuhola akwa-SASSA.

Esitatimendeni esikhishwe u-SASSA, lenhlangano ichazile ukuthi ihlangabezane nesehlo esingejwayekile sokungaphumi kwezimali zezibonelelo emakhadini abantu. Abakwa-SASSA babe sebezwakalisa okukhulu ukuxolisa, bathembisa ukuthi bazozama ngakho konke okusemandleni ukuthi lokhu kungaphinde kwenzeke.