Uzosungula isikole sokuthunga owase-Mbumbulu

UNKK Mapule Chiliza ungowesifazane ongakaze avumele izimo ezinzima empilweni ukuthi ziphazamise uhambo lwakhe.

UMapule, ongowokuzalwa e-Fairview Mission eMzumbe, uthi umndeni wakhe wathuthela eMbumbulu ngo 1986. “Imfundo yami yamabanga aphansi ngayenza e-Sister Joarn’s High School eBhobhoyi, ngase Murchison. Emva kokushada ngo 1984, ngaqhubeka ngenza i-computer e-Durban Computer College (DCC). Emva kwalokho ngenza i-Diploma in Fashion Design e-Lindiwe Kuzwayo Academy of Fashion Design eThekwini.”

Ngenxa yezinkinga ahlangabezana nazo emshadweni wakhe, uMapule wakhetha ukuyoqala impilo entsha esiFundazweni sase Mpumalanga, nalapho athola khona umsebenzi wokufundisa ukuthunga e-Regional Training Trust (RTT). “Ngabuyela KwaZulu-Natal ngafike ngathola umsebenzi wokuba yi-Police Reservist esiteshini samaphoyisa esise Mbumbulu. Ngasebenza khona iminyaka engu-12. Emva kwalokho, ngenza izifundo zobuhlengikazi (nursing), ngasebenza ezibhedlela i-St Augustines kanye nase Chatsworth.”

Nakuba esesebenze emikhakheni eminingi, ukuthunga yikhona athi kwakuhlale kuyinto ayithandayo. “Umqeqeshi wethu uNkk Lindiwe Kuzwayo, wasifundisa konke ngokuba umthungi. Yingakho eyohlale ewumuntu oyisibonelo esihle kimina nomeluleki wami (mentor) engimkhonzile.”

UMapule uthi inhloso yakhe enkulu manje ukusungula isikole sokuthunga eMbumbulu. “Ibhizinisi lami i-Pule’s Fashion House seyikulungele ukusabalala idlulise ulwazi kwabanye abantu. Njengoba nemisebenzi ingekho kanje, okungenani abantu ababe nesitifiketi somsebenzi abaqeqeshelwa sona bese beziqalela amabhizinisi abo okuthunga emakhaya.”

Uyakwazisa kakhulu ukuvolontiya, njengoba ethi yikona okwenza umuntu athole ulwazi. “Into engiyifundile empilweni yami ukuthi umsebenzi uwuthola ngoba wenza omunye umsebenzi. “Yingakho ngiyikhuthaza intsha yanamhlanje ukuthi ingakunqeni ukuvolontiya yenze nanoma yimuphi umsebenzi ngoba lokhu kusuke kuzongena kwi-cv yakho njengomsebenzi osuke wawenza (work-experience), okuyiyona into efunwayo ezindaweni eziningi.”

Ebuzwa ngekusasa le-Pule’s Fashion House, uMapule uveze ukuthi mhla athatha umhlala-phansi akangabazi ukuthi ibhizinisi lakhe liyoqhubeka. “Amadodakazi ami ayawazi lo msebenzi engiwenzayo. Kanti futhi ukhona nomzukulu wami engimbonayo ukuthi unalo ikhono lokuthunga yize esemncane. Yingakho ngingenalo noluncane uvalo ngekusasa le-Pule’s Fashion House. Iyoqhubeka isebenze noma ngingasekho.”

Uyaphikisana nenkulumo ethi ukuthunga umsebenzi wabesifazane kuphela. “Baningi kakhulu abantu besilisa engibaziyo abaphumelele emkhakheni wokuthunga lapha eNingizimu Africa nasemazweni aphesheya kwezilwandle. Bathunga kahle impela abesilisa. Kwesinye isikhathi babuye basidlule nathi bantu besifazane ngekhono labo.

“Ngiyabakhuthaza-ke nabo ukuthi, uma sesivuliwe isikole sethu ngonyaka ozayo, beze ngobuningi babo, bezofundela ukuthunga.”

Liyamjabulisa uMapule ibanga aselihambile empilweni. “Ngiwumuntu wesifazane onesibindi, ongahlehleli emuva uma isimo sibheda. Noma bebubuningi ubunzima engihlangabezane nabo empilweni, ngikwazile kodwa ukuma, ngalwa ngaze ngaphumelela. Lokhu angikwenzanga ngamlingo – kube ukuzimisela kuphela.”

ABAFISA UKUTHUNGELWA NOMA UKUBHALISELA UKUFUNDELA UKUTHUNGA NGO-2023, BANGASHAYELA KU: 073 117 9054.