Wayidweba esemncane i-plan ngempilo yakhe

UMKHUBA wokuqoqa afunde iphephandaba labafundi elaziwa nge-Free For All esakhula, uthi yikho okwamgqugquzela ukuba angene emkhakheni wezobuchwepheshe uThabiso Mpilo Hadebe (29) ongowokuzalwa e-Adams Mission.

“Ngathi ngenza u-matric, ngase nginenqwaba yawo ekhaya. Into eyayingenza ngiwathande kakhulu ukuthi ayehlale enezeluleko zemikhakha yezemfundo (career guidance) umuntu omusha ayengazilandela.”

UThabiso uyasho ukuthi uthando lwakhe lo mculo lwaqala esafunda isikole enza u-Grade 8 eWentworth Secondary School. “Ngaqala ngokuba ne-computer ngaleso sikhathi nokuyiyona engangiyisebenzisela ukuhlanganisa umculo. Ngaleso sikhathi ngangithanda kakhulu i-house music nokuyiyona engangiyikopisha ngiyidayisele abangani bami.

“Ngesikhathi ngifunda eWentworth, ngaqala nokuzenzela umculo wami we-hip hop ngoba nayo ngangiyithanda. Ngangibhala izingoma ngizifakele i-beat kwi-computer. Lokhu ngakwenza ngaze ngayoqeda e-high school.”

Eseqedile u-matric, wakhetha ukwenza izifundo ze-sound engineering, nokwenza abhalise e-Creative Arts eThekwini ngo 2012. “Phakathi kuka 2013 no 2014 ngangise Goli ngenza khona izifundo ze-sound engineering ezithe thuthu e-City Varsity School of Media and Creative Arts. Ngahlomula lukhulu ngolwazi kulesi sikhungo semfundo.  Ngaleso sikhathi futhi, ngangibuye ngisebenze njengo-waiter e-restaurant ngibuye ngenze nomsebenzi woku-promoter.”

Ngo 2016, uThabiso wathola ithuba elingandele bani lokwenza i-learnership yeminyaka emibili enkampanini i-Gearhouse ehamba phambili lapha e-Africa kweze-sound nama live-shows.

“Kwangisiza kakhulu ukuthola i-learnership e-Gearhouse ngoba ngangifunda ngisebenza (practical work), ngibe ngihola futhi. Izitifiketi engazithola khona zangibeka ezingeni lokuba yi-sound engineer eqeqeshwe ngokuphelele. Ngabuye ngathola noqeqesho lokuba yi-power technician, lokwakha i-stage uma kunemicimbi e-live, ukwenza i-rigging, i-LED ne-lighting, i-AV yama-camera nama-tv.

“Ngise-Gearhouse, nakuba ngangiyi-Junior Technician, ngangibalwa nabantu abahola kahle kakhulu ngaleso sikhathi ngenxa yolwazi enganginalo kulo mkhakha we-sound.”

Ngokusho kwakhe, umsebenzi wokuba yi-sound engineer usumhlanganise nabaculi abaningi abadumile. “Ngike ngasebenza kuma-shows abaculi abafana no-Beyonce, Chaka Khan, Oliver Mtukudzi, J Cole, nabanye. Ngibuye ngasebenza nasemicimbini enhlobonhlobo efana nowe-Castle Light, i-Global Citizen, ama-rally ezinhlangano zezepolitiki ezahlukene, nawo wonke ama-‘Fill-Up The Dome’ ka-Cassper Nyovest.”

Ngoba vele uthando lo mculo lwalungaphelanga, uThabiso wayelokhu eqhubeka nomculo eceleni ngenkathi esasebenza. “Ngise Goli, ngavula ne-takeaway, ngenza nemicimbi yomculo, kuyimina engibuye nginandise kuyona. Nokho akuhambanga ngendlela engangifisa ngayo, ngaphoqeleka ukuba ngigcine ngibuyele ekhaya.”

Ukungahlali nabazali bakhe ukubala njengenye yezinto engamphathanga kahle esakhula. “Noma kunjalo, lokhu kwangenza ngafunda ukuhlonipha wonke umuntu wesilisa nowesifazane omdala engihlangana naye. “OGogo bami bobabili yibona abangikhulisa kanti yibona abangifundisa okuningi ngempilo. Nangenkathi sengikhulile, izimfundiso zabo yizona ezangikhipha ezintweni eziningi ezibhedayo. Ngabuye ngathatha nesinqumo sokuthi ngiyeke abangani abaningi ababesempilweni yami, ngasala nabantu abaseduzane nami abangakhayo nabanezeluleko ezakhayo.”

Njengamanje, uThabiso ushaya ibuya emkhakheni we-entertainment lapha eThekwini. “Ngisawuqhuba umsebenzi wami wokuba yi-freelance sound engineer emicimbini naseziteshini zemisakazo kanti ngihamba yonke indawo lapho umsebenzi ungibizela khona.”

UMA UFISA UKUXHUMANA NAYE NGOKOMSEBENZI, SHAYELA KU: 066 555 2109, noma nge-email: thabysow@yahoo.com

(IZITHOMBE ZITHUNYELWE)