Iciko lifukule intsha yase Nquthu ngemishini noqeqesho lwe-pottery

BONGANE MOTAUNG

ENquthu

KUVULWE isikhungo sokubumba izinkamba, izitsha ezifayo, izitsha zezimbali (flower pots) kanye nezinye izinhlobo zemikhiqizo yobumba eNquthu.

Lokhu kuza emva kokuba usomaciko wase Nquthu uMnu Zwelibanzi Sibiya odabuka ezintabeni zeThelezi, enikele ngomuzi nemishini ye-pottery. UMnu Sibiya ungumculi odume ngokubhala aphinde aqondise imidlalo yeshashalazi kanye nakumabonakude.

Kulesi sikhungo kuphinde kwaqashwa abafundisi bomsebenzi wezandla okuyibona abaqeqeshe intsha eyishumi (10) emkhakheni we-arts and crafts.

Kube undabamlonyeni kubafundi nomphakathi waseThelezini ukubona ukuthi izitsha nezinkomishi ezidayisa ezitolo zenziwa ngobumba futhi ngezandla zabantu. Yize lomkhiqizo wenziwa ngosizo lwemishini kodwa kusebenza ubuciko bezandla zabantu ukuthi ube yilento edingekayo.

USotobe ngokubambisana nelungu lomphakathi eliwumthuthukisi wentsha uMnu Mzwakhe Ndande banikeze intsha ithemba kwezokukhiqiza nobuciko. Lokhu kuwuphawu lokubambisana nokuvuka uzenzele komphakathi ukuze kulwiwe nobubha njengoba maduzane nje lemikhiqizo izotholakala ezitaladini zedolobha lase Nquthu.

USotobe uthe wethemba ukuthi lokhu kuzodlala indima enkulu yokukhalima intsha, kunqande nokusetshenziswa kwezidakamizwa, kuthuthukise umnotho, kuvule namathuba emisebenzi eNquthu namaphethelo.

Ekupheleni kwaloluqeqesho, intsha ebikade iyingxenye yaloluhlelo ikuthakasele kakhulu ukuzuza izitifiketi zokuphothula. Ngokusho kuka Mnu Sibiya, loluhlelo luzoqhubeka okwesikhashana e-workshop esemzini wakhe kuze kufike isikhathi lapho ezoqeda khona ukwakha i-arts centre lapho amaciko ezokwenza khona imisebenzi yezandla.

Ngenkathi iNkosi Molefe, ubuholi bezokuvakasha kanye neNduna behambele umcimbi wokunikezelwa kwezitifiketi kubafundi, balushayele ihlombe elikhulu loluhlelo bathembisa nokuyeseka endleleni yonke intsha ezimbandakanye nalolu hlelo.

 UKUTHOLA KABANZI NGOQEQESHO, SHAYELA U-BONGANE MOTAUNG KU 078 718 1827.