Yini imbangela yokulwa kwezingane ezikoleni?

Ziyadumaza kakhulu izigameko esezithanda ukwanda zentsha esafunda isikole, elwayo nenye ebulalanayo ezikoleni.

Okubuhlungu ukuthi laba bantu abasha balimazana ngezikhali ezinzima kakhulu, ezifana nemimmese nezibhamu ongazi ukuthi basuke bezithathephi, nokuthi bafundiswe ngubani ukuzisebenzisa.

Ngokusho kwamanye ama-psychologists (avamise ukucwaninga ngesimo somqondo), isisusa sodlame phakathi kwentsha kuba yizinto eziningi, okubalwa kuzona ukuhlukumezeka ekhaya, yizinto intsha eziyibona ezinkundleni zokuxhumana ezinjengo Facebook no Twitter, ukushomana (peer pressure), nokunye okuningi.

Pho iyiphi indima engadlalwa umzali ukunqanda izigameko ezinjengalezi?

Ngokubona kwami, kusemqoka ukuthi abazali balibambe iqhaza ezimpilweni zezingane zabo, bangazidedeli nje zenze noma ikanjani. Kumele bakujwayele ukuxoxa nezingane, zisho uma kukhona okungahambi kahle esikoleni nasekuhlaleni.

Ngeshwa, inkululeko, amalungelo, nokubuswa kwezwe ngentando yeningi (democracy) kwenze thina bantu abansundu salahla amasiko nenqubo yethu, sakhohlwa yizindlela ezisemqoka zokukhulisa abantwana bethu.

Kumele sibuyele emgqeni, sibanike abantwana indawo yabo, sibakhalime futhi uma bephuma endleleni. Uma senze njalo, mhlawumbe lezi ziwombe ezenzekayo ezikoleni zingaphela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *