Bathwele kanzima ngenxa yokungasebenzi kwezitimela

IMPILO ayiphindanga yafana kwizakhamizi ezisuka ezindaweni esize-south coast emva kwezikhukhula zanyakenye ezagugula ingxenye yebhuloho elihamba ujantshi wesitimela esisuka eThekwini siya e-south coast.

Ngenkathi kuhlasele lezi zikhukhula ngonyaka odlule, ibhuloho elihamba izitimela elinqamula phezulu komfula Ilovu, lanqamuka phakathi laguguleka. Izitimela ebezivamise ukusuka eThekwini zilibangise eKelso eMzinto azisakwazi ukuhamba ngenxa yalesi sehlakalo kanti okwamanje zijika eZimbokodweni.

Lokhu sekwenze yaba nzima kakhulu impilo kubantu abebevamise ukugibela isitimela uma beya noma bebuya emisebenzini nasezikoleni.Ngokusho kwesakhamuzi sase Mgababa esingathandanga ukudalulwa igama, bakhathazeke kakhulu ngokungabikho kwezitimela.

“Silimele kakhulu ngokungabi bikho kwezitimela kule ndawo. Ngonyaka odlule, umntwana wami ubefunda ePark Rynie kanti ubekhokha imali engaphansi kuka R160 ngenyanga estimeleni. Emva kokunqamuka kwezitimela ngenxa yezikhukhula, ubesekhokha uR700 ngenyanga. Ngize ngaphoqeleka ukuthi ngimfunele isikole eMkhomazi kulo nyaka ukuze ngonge emalini agibela ngayo.”

UNkk Vilakazi yena ubeke kanje. “Kulukhuni satshe njengoba siphoqeleka ukuthi sigibele amatekisi namabhasi okumba eqolo uma ukuqhathanisa nemali ebesiyikhokha uma sigibela isitimela. Siyafisa uloliwe asilungisele ujantshi nebhuloho zibuye zisebenze izitimela.”

UMnu Mkhize ohlala eMagabheni yena ukhale ngabantwana athe bayasokola kakhulu uma beya ezikoleni. “Kuyabiza ukugibela amatekisi namabhasi ikakhulukazi njengoba iningi labantu liziphilisa ngemali yesibonelelo sikahulumeni. Into nje asiboni mnyakazo owenzekayo mayelana nokulungiswa kwebhuloho elihamba ujantshi wesitimela njengoba sekuphele unyaka lafa.”

Ngokusho kwe-Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA) ekuqaleni kwalo nyaka, bamatasa nokulungisa imizila eyakhahlamezwa yizikhukhula zango 2022 njengoba umzila oya elokishini lase Mlazi uvulwe ngo January 2023.

Akukacaci kahle ukuthi umzila wase-south coast uzoqala nini ukulungiswa ukuze zibuye izitimela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *