OGogo noMkhulu bagubhe usuku lwabo

BEKUKUHLE kudelile ngenkathi oGogo noMkhulu base-Balgray eMadlangeni begubha usuku lwabantu abadala (Senior Citizens’ Day) obeluhlelwe yinhlangano yabo i-Balgray Luncheon Club.

Umphathi wohlelo uNksz Fikile Mbatha uluphathe ngesikhulu isizotha uhlelo, wabahalalisela bonke abantu abadala abebekhona, ngempilo abaphiwe yona. USihlalo wenhlangano uMnu Jerome Khumalo ubonge bonke oGogo noMkhulu balenhlangano ngokuba yisibonelo esihle sokuba yizinsika zamakhaya nesizwe, nezinqolobane zolwazi. Ubuye wabancoma ngomsebenzi omuhle abawenzayo wokugqugquzela ubumbano, ukunakekelana nokwazana noNkulunkulu.

Ubuye wabongela uGogo Agrineth Moloi oseneminyaka engu-91 edla anhlamvana. Uncome izingane zakhe uMnu Titose Moloi nonkosikazi wakhe uMaKhumalo, okuyibona abamnakekelayo. UMnu Khumalo ubongele noMama Khumalo ngokumela inhlangano kuma-Golden Games njengoba ezuze indondo yegolide kulemidlalo.

UNkk Sophia Thwala ugqugquzele oGogo noMkhulu ukuthi baqhubeke nokuzivocavoca ukuze balwe nezifo ezingamahlalakhona, baqhubeke nokutshala balime izingadi zemifino ukuze bathole ukudla okunomsoco, bazimbandakanye futhi nemidlalo efana nama-Golden Games. Emva kwezinkulumo, oGogo noMkhulu babe sebephiwa izipho, babuye bazitika nangezidlo ezimnandi ebezihlelelwe bona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *