Kumanzonzo ngenxa ye-load-shedding

BAKHALA mihla namalanga abantu base Ningizimu Africa ngenxa yokulimala kwempahla yabo esebenza ngogesi njengoba inkampani eyethulela lelizwe ugesi u-ESKOM, iwucisha iwukhanyisa nsukuzonke ugesi.

Nakuba sekuneminyaka engaphezulu kuka-15 yilokhu yaqala kulelizwe i-load-shedding, kuyiqiniso elimsulwa ukuthi kusukela ngonyaka u-2022, yilapho okuqale khona ukukhuphuka kwezigaba (stages) zayo ngamalengiso njengoba kuyimanje izwe liyake libe ku-stage 06 kuya ku stage 07 we-load-shedding.

Mubi kakhulu umthelela we-load-shedding ezimpilweni zabantu. Iningi labo selilahlekelwe yimisebenzi njengoba ugesi uhamba isikhathi eside, okwenza nabaqashi bangasiboni isidingo sokugcina abasebenzi uma kungasetshenzwa.

Abanye sebefelwe yiyo yonke impahla abanayo esebenza ngogesi njengoba uyake uqhume ugesi, kushe wena mpahla nezindlu uma usubuya kwazise uyake ubuye ngamandla uma kade uhambile.

Izinga lobugebengu nalo selenyuke ngokwedlulele njengoba izinswelaboya ziqapha isikhathi se-load-shedding, bese zigadla ngobumnyama zintshontshe, zigqekeze imizi namabhizinisi, zidale nomonakalo onhlobonhlobo kwingqalasizinda.

INTUTHUKO ixoxisane namalungu omphakathi ambalwa ukuthola ukuthi ahlukumezeka kangakanani njengoba lelizwe lishukwa mihla namalanga amazinga aphezulu e-load-shedding.

UMNDENI wakwaNdimande eMpandwini, eMbumbulu ukhala ezimathonsi ngelungu lawo elishe nendlu ngenyanga ka-February 2023.

Lokhu kwenzeke emva kokuthi uGogo Eslina Ndimande Mkhize (86) ephoqelekile ukuthi alayithe ikhandlela ngesikhathi kuhambe ugesi.

Ngokusho kuka Mnu Sifiso Ndimande olilungu lalo mndeni,  uGogo ubeyedwa endlini yakhe kanti kukholakala ukuthi uzunywe ubuthongo, kwathungeleka indlu yakhe ngomlilo. “Sibuhlungu kakhulu ngokudlula kukaGogo wethu ngalendlela. Uhulumeni kumele ayilungise lento ye-load-shedding. Idala umonakalo omkhulu. “Kuzomele no-ESKOM aquliswe icala eNkantolo enkulu. Sisemanzini futhi simanxeba-nxeba siyimindeni eminingi nje, kungenxa yakhe u-ESKOM.”

SEBENZILE NDLOVU

SIFE siphelile yindaba kagesi. Ekuseni uthi uyavuka, awukho. Sigeza ngamanzi abandayo. Nezingane uma zibuya esikoleni, zifica ukudla kungekho ngenxa kagesi ongekho. Sishayekile thina esinamabhizinisi amancane. Mina ngiyathunga kodwa angikwazi kwenza lutho, kunalokho, ngilahlekelwa amakhasimende. Ama-fridge nama-tv ethu afile ngenxa kagesi ngoba uthi uma ubuya ngamandla, ushise izintambo zempahla  ehamba ngogesi. Sisenkingeni enkulu.”

BONGINKOSI MAPHISA

I-LOADSHEDDING iyasihlupha kakhulu ngoba sithi sisasebenza, siphoqeleke ukuba sime uma uhamba ugesi. Ukudla kuyachithwa ngoba kuyabola. Siphoqeleka ukuba sithenge nsukuzonke ngoba ama-fridge afile. Asisazi nokuthi kwenzekani emhlabeni ngoba ugesi uvele uhamba la usathi ubuka i-tv. Siyasokola kakhulu manje futhi ngiyafisa ukwazi ukuthi lesi simo siyophela kunjani ezweni.”

MAZONDO XABA

NGINOMNTWANA owalimala, odokotela basinikeza umshini odonsa ukungcola esilondeni. Uma uke wahamba ugesi, ngiyake ngifice umshini usumanaphanapha yigazi, kumele njalo ngiqale ngiwugeze. Nesilonda asipholi ngokushesha ngenxa yalokhu. I-fridge, i-microwave, i-tv – konke akusasebenzi ngenxa ye-load-shedding. Sengiyahluleka nokwenza umsebenzi wami wobuhlalu ngoba uvele uhambe ugesi. Siphila kabuhlungu impela kulezi zinsuku.”

BAYANDA

ASIVE sisebenza kabuhlungu kulezi zinsuku. Emsebenzini ziyama ezinye izinto ngenxa ye-load-shedding. Uthole ukuthi eminye imisebenzi igcina isithatha isikhathi eside kakhulu ngoba kumele kulindwe ugesi ubuye kuqala. Abanye abantu banqanyulelwe isikhathi sokusebenza ngenxa yokuthi basuke bevele bengasebenzi ngesikhathi ugesi ungekho. Lokhu kusho ukwehla kwemali umuntu ayiholayo. Nasemakhaya iyasha impahla kagesi uma usubuya ngamandla emva kokucisha. Abantu bashelwe ama-fridge, ama-tv nayo yonke impahla esebenza ngogesi. Ngeshwa akekho umuntu esingambeka icala ngalokho noma sifune kuyena inkokhelo. Iyinkinga ngalokho i-load-shedding.”

2 thoughts on “Kumanzonzo ngenxa ye-load-shedding

 • February 28, 2023 at 5:31 pm
  Permalink

  Eskom biggest trouble especially thina esisebenzela emakhaya online our network is always blocked. Kungakuhle no Eskom azame ukulandelela bonke abantu abangathengi ugesi nabarobhe izigubhu mhlampe lokho kungasiza ngoba mhlampe bawumosha kakhulu ngoba bazi ukuthi abawukhokheli…it first solution for all this.

  Reply
  • February 28, 2023 at 6:21 pm
   Permalink

   Yebo Bongane, mhlawumbe that can help. And also if they (ESKOM) can put their house in order nabo, muningi umehluko ongenzeka…

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *