Uthathe umakoti umbhaki ovelele

UHAMBE kahle umcimbi ka Mnu Bongele Makhanya wokucela umakoti nokuthembisa umshado obuwenzelwe eMadundube eMbumbulu ngenyanga ka-February 2023.

UMnu Makhanya wase Mphusheni ongumsunguli wenhlangano ethuthukisa amakhono, Indlela Ibuzwa Kwabaphambili, utheleke nethimba lakhe labaphelezeli bezocela uNksz Nomkhosi Ndlovu, behambisa nesishikishiki, kwabe sekuphetha ngokuthembisa umshado. Isishikishiki ilapho okusuke kuhanjiswa khona imbuzi nesiklabhu kanye nezimpahla ezisuke zicelwe abantu basemzini.

Abakwa Makhanya babuye bakhipha ingxenye yezinkomo ebeziceliwe umndeni wakwa Ndlovu.

Ibandla lapho kukhonza khona uMnu Makhanya, iManase Worship Centre ese-Adams Mission, eholwa ngu Mfu. Mbhele, ilona ebelihola uhlelo lomthembiso (engagement).

UMnu Makhanya ungusomabhizinisi osemncane ovelele njengoba phezu kokuhola inhlangano yakhe, ebuye afundise abantu ukubhaka amakhekhe anhlobonhlobo.

Lokhu kufakazelwe yileli khekhe lomcimbi (elisesithombeni), elibhakwe omunye wabafundi bakhe, njengesipho ebesivela kuye umfundi. Emva koqeqesho aluthole ku Mnu Makhanya ngonyaka odlule, lo mfundi ube esezivulela ibhizinisi lokubhaka amakhekhe eChibini, eMphusheni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *