USizwe akavumanga ukuthi izimo zimvimbele empilweni

UTHULASIZWE (Sizwe) Biyela (43), insizwa eyaziwa kakhulu eMbumbulu namaphethelo ngemisebenzi yayo encomekayo eyenzayo. Abanye abantu bamazi ngokuba ngumcwali wezinwele (hairstylist) oseqophelweni eliphezulu, kanti abanye bamazi ngokuba ngumpheki nomhlobisi wemicimbi (chef and events decorator) ovelele.

USizwe uxoxisane noMhleli weNTUTHUKO uMBALI DHLOMO ngohambo lwakhe.

SIXOXELE KAFUSHANE NGEMPILO YAKHO. 

SIZWE: Ngazalelwa eMbumbulu, ngafunda khona ngaze ngaphothula u-matric eSibusisiwe High School ngo 1998. Ngenxa yesimo sasekhaya, angikwazanga ukuqhubeka nezifundo zami.

WAYISUNGULA KANJANI I-SALON?

SIZWE: Ngaqala sakudlala nje ngokuthi ngenze izinwele zika Mama wami uma eya emicimbini. Ngokumbona emuhle, abantu babembuza ukuthi wenziwe ubani izinwele, abatshele, bese beyeza ekhaya ukuze ngibenze nabo. Ngo June 1999, uMama wabe esengakhela umjondolo wokusebenzela eduzane nasekhaya, nokuyilapho abantu ababefikela khona uma bezokwenza izinwele. Ngokuhamba kwesikhathi sawubhidliza lowo mjondolo, sakha isakhiwo esiphelele.

SICHAZELE NGEZINGUQUKO EZENZEKA EMPILWENI YAKHO EMVA KOKUSHONA KUKA MAMA WAKHO.

SIZWE: Ukushona kuka Mama ngo 2000 kwenza yaba nzima kakhulu impilo yami ngoba ngaphoqeleka ukuba ngibe yinhloko yekhaya ngingalindele. Kwafuneka ngithathe usisi wami owayenezinyanga ezingu-6 ezelwe ngimkhulise kanye nodadewethu owayeneminyaka engu-17 ngaleso sikhathi. 

WAQALA KANJANI UKWENZA I-DECOR?

SIZWE: Ngo-2001, kwashona uGogo wethu. Kuthe sekulungiselelwa umngcwabo wakhe, ngavele ngathatha amasundu, amabhakede, izimbali nokunye, ngakuhlanganisa ngawuhlobisa umngcwabo wakhe. Nakhona lapho, ngokubona lokhu, abantu baqala bangicela ngibahlobisele uma benemingcwabo. Nalo futhi ibhizinisi lokuhlobisa lachuma ngesivinini esikhulu.

KWABA NJANI UKUQHUBA AMABHIZINISI AMABILI KANYE KANYE?

SIZWE: Ngasekuqaleni akubanga nzima ukuwaqhuba womabili lama bhizinisi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi nangokukhula kwawo, ngabona ukuthi akusasebenzeki ngendlela egculisayo. Yingakho mina nodadewethu uSamke, sathatha isinqumo esinzima sokuthi silivale ibhizinisi lezinwele, sigxile kwele-decor kuphela.

BAKUTHATHA KANJANI ABANTU NJENGOBA USEMKHAKHENI OSETSHENZWA ABESIFAZANE?

SIZWE: Ngesikhathi ngisaqala, abantu abaningi babexwaya ukuthi lamabhizinisi ngiwenza kanjani ngibe ngiwumuntu wesilisa. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, babonile ukuthi nathi bantu besilisa siyakwazi ukungena emikhakheni ebivamise ukusetshenzwa abantu besifazane. Lapha eMbumbulu nje ngaba umuntu wokuqala ukusungula i-salon. Kodwa namhlanje baningi abantu besilisa abanawo. Ekugcineni, into ebalulekile akusibona ubulili bomuntu, kodwa kuba uthando nokuzimisela kwakhe kulowo mkhakha awukhethile. 

KUYISHINTSHE KANJANI IMPILO YAKHO UKUBA NEBHIZINISI?

SIZWE: Ukusungula lamabhizinisi amabili kwenze impilo yami neyosisi bami yaba ngcono kakhulu. Sikwazile ukubeka imali saphuma inxiwa, sazakhela imizi yethu sino Samke.

KUNIPHAZAMISE KANGAKANANI UKUVALWA KWEZWE NGENXA YE-COVID-19?

SIZWE: U-2020 kuya ku-2021 kube iminyaka ebe mibi kakhulu ebhizinisini lami ngenxa ye-COVID-19. Ngalahlekelwa amakhasimende amaningi ngoba ngase ngithathe nama-deposits abantu engangimelwe ukubenzele imisebenzi. Iningi labo laba nokungangethembi uma sengihluleka ukuzibuyisa ngesikhathi izimali zabo. Angiphathi-ke u-2021. Kube nzima ngaze ngaphoqeleka ukuthi ngime kancane ekwenzeleni abantu i-decor.

PHO BENIPHILA KANJANI NGO-2021?

SIZWE: Usisi wami uSamke wasungula ibhizinisi lokudayisa ama-fried chips ne-chicken dust. Iyona ndlela ebesiziphilisa ngayo nomndeni wami ngo 2021.

UBUYELE KANJANI EBHIZINISINI EMVA KWE-COVID-19?

SIZWE: Akubanga lula ukubuyela. Kodwa ngenxa yokuzazi ukuthi umsebenzi ngiwenza kahle kanjani, ngivukile ngazithintitha ngo 2022, ngaqhubeka nokwenza i-decor. Kuyimanje, ngiyawubona umehluko ngoba amakhasimende sengiyawathola kancane kancane. 

UNGAMCEBISA UTHINI UMUNTU OFISA UKUSUNGULA IBHIZINISI?

SIZWE: Ngingabaxwayisa nje ngokuthi akukho lula ukusungula nokuqhuba ibhizinisi. Kunezingqinamba eziningi. Noma kunjalo, kumele uyenze into ngoba unothando lwayo. Ungayenzi ibhizinisi ngoba ubona omunye umuntu eyenza, noma uyenze ngoba ujahe imali. Uthando lwayo olusemqoka kunakho konke.

UNGATHINI KUBAZALI NGOKUSEKA IZINGANE ZABO EMISEBENZINI ABAYENZAYO?

SIZWE: Ngiyabanxusa abazali ukuthi bayeke ukugxeka izinto ezenziwa yizingane zabo, ikakhulukazi izingane zabafana. Ayisekho imisebenzi namhlanje ngakho mdedele umntwana ukuthi enze into ayithandayo, umeseke umntwana wakho. 

KUKHO KONKE OSUDLULE KUKONA, YINI OYIFUNDILE NGOMUNTU?

SIZWE: Isiwombe sami sango 2021 singifundise ukuthi ungenza izinto ezinhle eziwu-99%, kepha uma uke wabheda kweyodwa nje, konke okuhle okwenzile kuyashabalala, kugxilwe kulo 1% obhede kuwona, kube yiwo okubanjelelwa kuwona ngawe. Ngifunde nokuthi kukhona abantu okuyake kuthi uma bekubona ukuthi uyaphumelela, bazame ngayo yonke indlela ukudicilela igama lakho phansi ngenxa yomona, baqambe namanga ngawe ukuze abantu bakuxwaye. Ngikubonile kwenzeka kimina lokhu, kwangidumaza kakhulu. Engikwaziyo nje ukuthi kuningi kakhulu esengikwenzele umphakathi nomndeni wami, ngixhasa mahhala uma kudingeka usizo. Kuthe uma ngihlangabezana nezinkinga ngo-2021, kwakhulunywa izinto ezingezinhle ngami nomndeni wami. Kodwa-ke, sengikudlulisile lokho. Injongo yami manje ukubuyela ngokuphelele emsebenzini wami wokwenza i-decor emicimbini.

USIZWE UTHOLAKALA KU-073 100 7145.

2 thoughts on “USizwe akavumanga ukuthi izimo zimvimbele empilweni

 • April 25, 2023 at 7:54 pm
  Permalink

  In 2003 my wife and I got married and I’d never forget the work (hairstyle) he did on my wife’s head.

  To this day I’m yet to see a hairstyle as beautiful as that. I also once did my hair in his salon and Sizwe is very professional. I commend his for his great work & precision.

  Reply
  • April 26, 2023 at 1:26 pm
   Permalink

   Woww, that is so great to hear! He is a professional for sure. We wish him all the best…

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *