Yenza okuhlukile insizwa ethunga ama-bullet-proof vests

UVELE ahluleke nokuchaza, afikelwe yizinyembezi owesilisa osemncane waseMsinga oxhaswe ngemishini yokuthunga uMasipala wesiFunda uMzinyathi ngaphansi koPhiko lwe-Mzinyathi Development Agency.

UMnu Mnandisa Mntungwa (osezithombeni) owenze izifundo zokusika ingqephu uthi namanje ngabe usabhuquza ekhaya ukube uMasipala awumxhasanga ngezinsiza-kusebenza ukuze avule ibhizinisi lokuthunga.

Ngoxhaso lwale-Agency, uMnu Mntungwa uthengelwe imishini emibili engama-industrial sewing machines kanye ne-overlocker. Ngale mishini uthunga lonke uhlobo lwemfashini, okubalwa kuyo nama-vests esikhumba awabiza ngama-bullet-proof. Akagcini lapho, njengoba esedale namathuba emisebenzi kwabanye ontanga yakhe ababili.

Ngokusho kwakhe, kwamfikela esikhaleni nje ukuthi athunge ama-bullet-proofs vests. “Abantu bayawathanda kakhulu ngoba avikela amanzi, amakhaza kanti futhi nenhlamvu yesibhamu angayivikela. Inkinga nje ukuthi ngisafuna imboni ezongidayisela insimbi engizoyifaka kuwona. Abantu bawathenga ubuthaphuthaphu njengoba esefashinini kulesi sikhathi samanje, kanti athengwa yiyo yonke inhlobo yabantu, intsha nabadala.”

UMnu Mntungwa akawuvali umlomo ngosizo aluthole kuMasipala. “Angazi ngingabonga ngithini eMzinyathi ngoxhaso abanginikeze lona. Impilo yami isishintshile yaba ngcono kakhulu. Ngiswele imilomo yokubonga, yingakho ngivele ngifikelwe izinyembezi uma ngicabanga.”

Ephawula ngebhizinisi lika Mntungwa, uMeya kaMasipala wesiFunda uMzinyathi uMnu Petros Ngubane, uthe akangabazi ukuthi intsha iyikusasa lesizwe. “Uma uxhaso ulunika abantu abasha, yazi ukuthi usuke ungalulahlile kodwa usuke utshala imbewu ezomila, ikhiqize kusasa. Nakhu nje, uMnu Mntungwa usenabantu asebaqashile ebhizinisini lakhe namhlanje, nabo abahlomulayo ngalokhu esikutshalile kuyena.”

BY: Langelihle Chagwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *