Asive sibaningi esisebenzisa i-toothpick, kanti ayilungile!

SIBANINGI okuyake kuthi uma siqeda ukudla, sidonse i-toothpick, sivungule ukudla okubhajwe emazinyweni ethu!

Odokotela bamazinyo (dentists) bathi lokhu akulungile neze, futhi akumele ngabe siyakwenza ngoba kulimaza amazinyo, kwesinye

isikhathi kwenza amazinyo ophe igazi ngenxa yokuhlokolozwa, noma kuvuvukalise izinsini.

Odokotela bamazinyo babuye baxwayise nangokuthi i-toothpick ingenza kulimale umthofi (filling) uma ugcwalise amazinyo akho.

Bathi futhi uma amazinyo enezikhala, ukusebenzisa i-toothpick njalo kungazenza lezi zikhala ukuthi zivuleke kakhulu kunakuqala.

Ngithe uma ngizwa lokhu ngabe sengizibuza ukuthi pho yini isixazululo uma umuntu enokudla okumhleli kabi emazinyweni?

Ngokusho kwabo, zikhona futhi ziningi ezinye izinto ongazenza ukuze uvungule into ebambeke phakathi kwamazinyo.

Okokuqala abakubalayo yi-dental floss okuyinto esantambo oyifaka phakathi kwamazinyo, uyihambise sengathi uyasarha.

Enye indlela abayibalayo ile yokusebenzisa amanzi eza ngesivinini esikhulu (high-pressure), ashaya amazinyo, akhuculule yonke into ebambeke kuwona.

Ngiyakubona-ke okwe-dental floss ngoba iyatholakala ezitolo. Okungixakayo ilokhu kwamanzi eza ngamandla ukuthi, ngiyobe ngiwatholaphi ngibe ngixakekile, inyama ingihleli kabi emazinyweni?

Enye into, yini kanti umsebenzi we-toothpick uma singavunyelwe ukuyisebenzisa? Bayibizeleni ngalelo gama elithi ‘toothpick’, uma kanti kungamele siyisebenzisele ukuvungula?

ISITHOMBE SICASHUNWE KWI-INTERNET

UCWANINGO NGALOLUDABA LUTHOLAKALE KWI-INTERNET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *