Badinga i-container abenza ibhizinisi lokuwasha amateki

INTUTHUKO NEWCASTLE

UKUSWELA umsebenzi wokuqashwa akuzange kuzidikibalise izinsizwa ezintathu ezihlala eSection 4 eMadadeni njengoba zikhethe ukusungula ibhizinisi lokuwashela abantu amateki.

Ngokusho kuka Sabelo Khoza (28) okunguyena owaba nalo mbono, lo msebenzi bawuqala ngo 2021 emva kwe-lockdown eyayidalwe i-COVID-19. “Siqale ngokudayisa ugwayi ngasekhaya. Sithe uma sibona ukuthi ibhizinisi liyakhula, nemali iyanda, sacabanga enye into esingayenza, sakhetha ukuwasha amateki abantu. Ngibe sengithenga izinsiza-kusebenza ezidingekayo kuleli bhizinisi, sabe sesiyaliqala.”

Echaza ngobuciko bokuwasha amateki, uSabelo uthi kunendlela ethile abawawasha ngayo ukuze angalimali. “Iteki elisha awuliwashi ngokufanayo neteki elidala. Kunobuciko nendlela ehlukile owawasha ngayo. Okubalulekile nje ukuthi siwawashe nge-sunlight bar soap ngaphambi kokuba siwafake u-polish ofanelekile. Nabo o-polish bayahluka, kuye ngokuthi inhloboni yeteki esiliwashayo. Kanjalo nama-brush esiwasebenzisayo, yilawa akhethekile angawalimazi amateki uma siwasebenzisa.”

Ebuzwa uSabelo ukuthi bazivikela kanjani ezigebengwini, ukuvezile ukuthi basebenza babe baningi, okuthi noma sebehamba ntambama, bahambe babe baningi, okwenza bakhuseleke nempahla yabantu nayo ivikeleke. Nakuba kunjalo, uyasho uSabelo ukuthi isifiso sabo ukuthola indawo ekahle yokusebenzela.

“Siyaphazamiseka uma kunomoya noma lina ngoba asikwazi ukuwasha sineke amateki amakhasimende ethu. Yingakho sifisa ukuthola indawo evalekile nephephile. Sifisa ukuxhaswa noma inge-container, esizoyibeka endaweni lapho sizokwazi ukuhwebela khona kahle ngokukhululeka. I-container ingenza sikwazi nokuthola imishini yokuwasha amateki, singawawashi ngezandla nangezindishi.”

Omunye osebenzisana no Sabelo, uSibusiso Sokhela. Uyasho ukuthi ukusebenza lo msebenzi sekumenze wakwazi ukuba nemali yokuzinakekela. “Bengingasebenzi phambilini, kodwa ukwenza lo msebenzi sekungenze ngakwazi ukuba umuntu nami, ngakwazi ukuzimela.

“Ngingabakhuthaza ontanga yethu ukuthi kumele bacabangisise kahle, benze into abayithandayo, bangalindi ukuthi benzelwe izinto. Qala lokhu ofisa ukukuqala, usizo uzoluthola phambili uma uzimisele. Asisebenziseni imiqondo yethu nezandla zethu njengabantu abasha. Okunye kuzozenzakalela.”

UGift Ngobese naye usebenza kuleli bhizinisi lokuwasha amateki. Uyachaza ukuthi kuningi osekushintshile ngempilo yakhe yilokhu aqala ukwenza lo msebenzi. “Kuningi kakhulu esengikwazi ukuzenzela kona manje, obekuyinto ebengingakwazi ukuyenza phambilini. Into engingakhuthaza ontanga yami ngayo ukuthi asisukumeni sizithathe, singanciki kwabanye abantu. Asicabange ukuthi yiziphi iziphiwo esinazo, sizisebenzise. Singahlale sikhangeza njalo ngoba lokho ngeke kusiyise phambili.”

Uyakuvuma ukubaluleka kokuhambisana nombono (vision) womunye umuntu ngoba vele abantu abacabangi ngokufana. “Sonke sinazo izinhloso ngezimpilo zethu, kodwa kumele sihlangabezane, sisekane, singalahlani. Uma eyakho i-vision ingakaqali, joyina abanye, wenze lokhu okuzothuthukisa impilo nesimo sakho kuze kube uyaqala nawe lokhu othanda ukukwenza.

“Kubalulekile ukuthi uzazi ukuthi ungubani, nokuthi uyaphi empilweni. Lokhu kukwenza uhlale unomqondo ophokophelele impumelelo ngaso sonke isikhathi.”

UMA UNGABA NOSIZO, UNGATHINTA USABELO KU: 069 778 7897.

UDABA LUBHALWE U MBALI DHLOMO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *